U okviru projekta Danube Chance 2.0 održan poslovni dručak

Glavni cilj poslovnog doručka bio je da pruzi informacije o projektu, uvid u dobre i lose prakse, niše kao i raspoložive instrumente kako bi se unapredile politike za razvoj preduzetništva i nakon bankrotstva.
Politike su deo evropske strategije, a projekat Druga šansa koji se finansira iz Dunavskog transnacionalnog programa će svojim aktivnostima doprineti definisanju gore pomenutih elemenata neophodnih za jačanje preduzetnika koji su prethodno bankrotirali, kao i poboljšanju i prilagođavanju regionalnih akcionih planova.
Razmena iskustva, umrežavanje nacionalnih i regionalnih ekosistema namenjenih preduzetništvu nakon bankrotstva obeležili su prvi poslovni doručak u Privrednoj komori Srbije kome su prisustvovali predstavnici Ministarstva ekonomije, Fakulteta tehničkih nauka, kao i predstavnici malih preduzeća i komorskog sistema.
U uvodnom delu sastanka predstavnici Privredne komore Srbije su najavili glavne aktivnosti projekta, kao i informaciju o institucionalnom okviru u ovoj oblasti a koja obuhvata kvartalne analize sa nacionalnim i lokalnim inicijativama. Najnovije inicijative vezane su Zakon o stečaju i Zakon o restrukturiranju.
U diskusiji je učestvovala i kompanija Radijator koja je ukazala na predugačke procedure kada je u pitanju bankrot, kao i na to da je neophodno uvesti određeni podsticajne mere za administratore koji uspešno završe sve procedure u roku.
Predstavnici PKS su ukazali na rezultate primene zakona o dobrovoljnom finansijskom restrukturiranju gde Komora ima ulogu institucionalnog medijatora. Od usvajanja zakona, pokrenuto je 50, a uspešno realizovano 17 procedura.
Diskusija se usmerila na efikasno definisanje dodatnih alata za rano upozorenje o finansijskim poteškoćama kompanije. Predlog je da neki od indikatora mogu biti rast gubitka, smanjenje ukupnog prihoda poslovanja kompanija, rast dugovanja, rast kamatnih troškova i smanjenje vrednosti kapitala. Zaključeno je da je za naredni poslovni doručak neophodno prisustvo Razvojnog fonda, Ministarstva pravde, kao i Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza kako bi sve zainteresovane strane mogle u punom obimu da doprinesu diskusiji svojim znanjem i iskustvom.
Neophodno je razviti alate za samoprocenu koji će ukazati na gore pomenute indikatore lošeg poslovanja, pokrenuti snažnu promotivnu kampanju kako bi se firme edukovale na temu poslovnog restrukturiranja, ojačati ulogu medijacije i medijatora u procesu restrukturiranja, ali i pokrenuti medijsku kampanju kako bi se promovisale uspešne priče u ovoj oblasti.