Programi

Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Ovaj program predstavlja instrument za ostvarivanje glavnih ciljeva strategije Evropa 2020, a pre svega njene inicijative Inovativna unija. Horizont 2020 zajedno sa Programom za konkurentnost preduzeća i MSP-a (COSME) predstavlja glavni instrument koji pruža direktnu podršku i kreira povoljno okruženje za razvoj MSP-a. Ova podrška podrazumeva pružanje finansijske pomoći za inovativne projekte MSP-a i omogućava učešće u velikim projektima sa istraživačkim institucijama, a tako i pristup određenim finansijskim instrumentima namenjenim tehnološkoinovativnim preduzećima. Horizont 2020 je najveći integrisani program EU za istraživanje i inovacije koji je objedinio sve programe prethodno finansirane iz Okvirnog programa za inovacije i konkurentnost (CIP), Sedmog okvirnog programa za istraživanje i inovacije (FP7) i Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT). Spajanjem inovacija i istraživanja, program ima za cilј ostvarenje tri prioritetne oblasti: Izvrsnost u nauci; Vođstvo u industriji; Društveni izazovi. Program je namenjen izgradnji društva i ekonomije u EU zasnovanim na znanju i inovacijama. 

Cilj je da se osigura stvaranje evropske nauke svetske klase i omogući jednostavnija saradnja između privatnog i javnog sektora na polju inovativnog rada. Svojim ciljevima Horizont 2020 je usmeren i na dalji razvoj Evropskog istraživačkog prostora kao jedinstvenog tržišta znanja, istraživanja i inovativnosti - saznajte koje programske celine Horizont nudi. 

Mikro, mala i srednja preduzeća, naučno-istraživačke institucije, sva pravna i fizička lica u Evropi i šire. 

Dodatni uslovi : Najmanje tri institucije iz tri različite zemlјe članice Evropske unije (Member StatesMS) ili pridružene članice (Associated countries-AC) u FP7 (Švajcarska, Lihtenštajn, Makedonija, Island, Izrael, Norveška, Srbija, Turska, Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Farska ostrva, Moldavija) http://horizon2020.mpn.gov.rs/ 

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE 

www.horizont2020.rs 

Želјka Dukić 

E-mail: zeljka.dukic@mpn.gov.rs

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SME) je program Evropske unije za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća sa budžetom od 2,3 milijarde evra u periodu 2014-2020. godine. Program COSME pruža podršku malim i srednjim preduzećima u sledećim segmentima poslovanja: 

 • Olakšanpristupizvorimafinansiranja;
 • Podrškainternacionalizacijiipristupustranimtržištima;
 • Stvaranjepovoljnogposlovnogokruženjazarazvojkonkurentnosti;
 • Podsticanjekulturepreduzetništva.

Aktivnosti koje će se realizovati u okviru COMSE programa obuhvataju: pristup finansijama za mala i srednja preduzeća, uključujući kapitalna sredstva za razvoj preduzetništva u fazi osnivanja (start up) i fazi rasta preduzeća; Evropsku mrežu preduzetništva (Enterprise Europe Network) jedno mesto na kojem će mala i srednja preduzeća dobiti informacije, savete i druge besplatne usluge od značaja za njihovu konkurentnost i poslovanje; podrška inicijativama za promociju preduzetništva (razmena dobrih poslovnih praksi, podsticanje umrežavanja i sl.), podrška malim i srednjim preduzećima u pristupu stranim tržištima unutar i izvan Evropske unije (pružanje informacija preko posrednika i posebno organizovanih centara, podrška međunarodnoj poslovnoj saradnji i tumačenju zakonodavnih regulativa EU za lakši nastup i poslovanje na tržištima zemalja članica). 

COSME program usmeren je ka realizaciji sledećih ciljeva: promocija preduzetništva, podrška malim i srednjim preduzećima u pristupu finansijama, podrška malim i srednjim preduzećima u nastupu i poslovanju na stranim tržištima unutar i izvan Evropske unije, smanjenje administrativnih i zakonodavnih ograničenja za unapređenje poslovanja malih i srednjih preduzeća. 

Korisnici COSME programa su: preduzeća, posebno mala i srednja preduzeća (program omogućava lakši pristup finansijama u cilju rasta i razvoja poslovanja), budući preduzetnici (uključujući i mlade kojima se pruža podrška pri uspostavljanju poslovanja), nacionalni, regionalni i lokalni organi vlasti (podrška pri reformi politika, ne-finansijska i finansijska podrška pri unapređenju rada administrativnih organa). 

Dodatni uslovi : Za sve otvorene javne pozive za dodelu sredstava. Za učešće u otvorenim javnim pozivima za dodelu sredstava iz COSME programa sva pravna lica moraju da budu regiostrovana preko COSME portala, dok se pregled otvorenih javnih poziva nalazi na internet prezentaciji Izvršne agencije Evropske unije za mala i srednja preduzeća (Executive Agency for SMEs EASME) - https://ec.europa.eu/easme/en/cosme 

Ministarstvo privrede Republike Srbije  

Milica Zatezalo 

Nacionalni koordinator COSME programa za Republiku Srbiju  

Kneza Miloša 20, 11000 Beograd 

E-mail: milica.zatezalo@privreda.gov.rs; cosme@privreda.gov.rs 

Program Kreativna Evropa 2014 – 2020, koji je stupio na snagu 1. januara 2014. godine objedinjuje tri dosadašnja programa Evropske unije u oblasti kulture i medija i to: 

 • Kultura 2007-2013, koji je obuhvatao izvođačke, vizuelne umetnosti, kulturno nasleđe, muziku, kreativne industrije; 
 • MEDIA, koji je obuhvatao film i audiovizuelne delatnosti i 
 • MEDIA Mundus  koji se odnosio na saradnju između profesionalaca iz celog sveta. 

BUDžET I PRAVNI OSNOV: 

 • Ukupan budžet za period od 2014 – 2020. godine iznosi 1,46 milijarde evra 
 • Budžet programa Kreativna Evropa se ne deli po zemljama, već je zajednički za sve države koje učestvuju u programu 
 • Uredba broj 1295/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 11. decembra 2013. o uspostavljanju Programa Kreativna Evropa (2014 - 2020) 

Cilj Programa je da očuva, razvije i promoviše evropsku kulturnu i jezičku raznolikost, kao i evropsko kulturno nasleđe. Drugi ciljevi se odnose na podršku organizacijama u kulturi da deluju na međunarodnom planu, promociju međunarodne razmene umetnika, umetničkih dela i profesionalaca u kulturi, finansijsko osnaživanje malih i srednjih preduzeća u kulturi, kao i podršku međunarodnim kulturnim politikama koje bi pospešile inovacije, razvoj publike i novih poslovnih modela u kulturi. 

Program podržava dostizanje mera iz Strategije Evropa 2020 i doprinosi ostvarenju ciljeva za pametan, održiv i inkluzivan ekonomski rast, ali i potpomaže kulturnom i kreativnom sektoru da se prilagodi izazovima digitalnog doba i globalizacije. 

Program podržava: 

 • Inicijative u kulturnom sektoru koje promovišu prekograničnu saradnju, razvoj platformi, mreža i projekte književnih prevoda; 
 • Inicijative u audiovizuelnom sektoru koje promovišu razvoj, razmenu i pristup audiovizuelnim radovima. 

 

Program Kreativna Evropa se sastoji od dva potprograma: potprograma KULTURA i potprograma MEDIJI 

Više informacija o kriterijumima za prijavu možete pronaći na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). 
 

Ukoliko želite da saznate više informacije putem društvenih mreža koristite #CreativeEurope 

Ministarstvo kulture i informisanja 

Desk za Kreativnu Evropu 

Dimitrije Tadić, Rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija 

Kontakt imejl adresa: kreativnaevropa@kultura.gov.rs 

Kontakt telefon: 011 3398 026 

Sajt: http://www.kreativnaevropa.rs/ 

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) je program bespovratne finansijske pomoći Evropske unije koja pruža finansijsku i tehničku podršku za dalji razvoj reformi u toku procesa proširenja državama kandidatima i potencijalnima kandidatima za članstvo. IPA fond razvija kapacitete država tokom procesa pristupanja koji se odražava i u napredovanju celokupnog regiona. 

Države koje su obuhvaćene ovim programom podrške su države bivše SFRJ, izuzev Slovenije i Hrvatske koje su članice EU, kao i Albanija, Island i Turska. 

Sredstva izdvojena u okviru ovog programa podrške namenjena su sprovođenju političkih i ekonomskih reformi, kao i pripremama da države u procesu pristupanja preuzmu obaveze i prava koji proizilaze iz članstva u EU. Ove reforme treba da omoguće građanima ovih država bolje mogućnosti, kao i da pomognu razvijanju standarda jednakih onima koje uživaju građani EU. Sredstva iz pretpristupnog fonda takođe omogućavaju da EU dostigne postavljene ciljeve koje se odnose na održivi ekonomski oporavak, snabdevanje energentima, saobraćaj, zaštitu životne sredine i klimatske promene. 

IPA II je pripremljena u saradnji sa državama korisnicima i postavlja novi okvir za pružanje pretpristupne pomoći u periodu od 2014 – 2020. godine. 

Najznačajnija novina u okviru IPA II je strateški fokus. Strateški okviri država korisnica u okviru IPA II su specifični strateški, planski dokumenti koji obuhvataju period od sedam godina za svaku državu pojedinačno. Ovakav pristup omogućava jasniji udeo samih država korisnica kroz proces sprovođenja reformi i njihove razvojne agende. Streteški dokument koji obuhvata više država (Multi-Country Strategy Paper) obuhvata prioritete za regionalnu ili teritorijalnu saradnju. 

Za efektivno upravljanje sredstvima u okviru IPA II programa države korisnice treba da uspostave Decentralizovani sistem upravljanja. Uspostavljanje ovog sistema je od dugoročne koristi jer se države time pripremaju za korišćenje strukturnih fondova koje koriste članice EU, a omogućavaju se sredstva i za neke vidove projekata koji do sada nisu mogli da se finansiraju evropskim novcem – kao što je podrška poljoprivrednicima, malim i srednjim preduzećima i izgradnji infrastrukture. 

Fondovi EU, koji su na raspolaganju državama u procesu pristupanja kao što je IPA II, omogućuju sprovođenje reformi, bitnih za privredni sektor, koji vode usaglašavanju standarda za poslovanje sa onima koji važe na tržištu EU, omogućavaju razvoj slobodnijeg i transparentnijeg tržišta i unapređenje infrastrukture. 

Kroz program IPA II za period 2014 – 2020 obezbeđena su namenska sredstva za razvoj infrastrukture i poljoprivrede kojima će se osavremeniti proizvodnja i unaprediti produktivnost. 

Kroz sprovođenje infrastrukturnih projekata domaće firme će imati priliku da učestvuju na tenderima, u okviru transnacionalnih i prekograničnih projekata čime će unaprediti svoju konkurentnost na domaćem, regionalnom i evropskom tržištu. 

Više o Instrumentu za pretpristupnu pomoć možete da pročitate na sajtu Evropske komisije 

SRBIJA - Raspodela finansijske pomoći i prioritetnih oblasti finansiranih u okviru IPA programa za period 2007 – 2013 

 

IPARD je Program Generalnog direktorata za poljoprivredu Evropske komisije i definiše mere za podršku ruralnom razvoju u skladu s aktuelnim uredbama Evropske unije, kao i kriterijume i finansijske okvire podrške u skladu s okvirima definisanim uredbama Evropske unije. IPARD II predstavlja jednu od prioritetnih oblasti Instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (IPA II) 2014-2020, namenjenu ruralnom razvoju. Osnovni ciljevi Programa IPARD II su pružanje podrške u usklađivanju s evropskim standardima u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i doprinos održivom razvoju poljoprivrednog sektora i ruralnih područja. 

Karakteristika ovog instrumenta je da se sprovodi bez prethodnih kontrola Evropske komisije. Programom IPARD II definisane su mere za podršku ruralnom razvoju u skladu s aktuelnim uredbama Evropske unije: 

 • investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava; 
 • investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i proizvoda ribarstva (prioritetni sektori su prerada mleka, mesa, voća i povrća), 
 • investicije u diversifikaciju poslovnih aktivnosti na gazdinstvu, 
 • priprema i sprovođenje lokalnih akcionih strategija, 
 • agro-ekološke mere – ogranska poljoprivreda. 

Za finansiranje iz Programa IPARD II moći će da konkurišu fizička lica (uključujući tu i preduzetnike), pravna lica i poljoprivredna gazdinstva u aktivnom statusu upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu s uslovima definisanim za svaku od navedenih mera. 

U okviru EU IPARD II programa definisano je 11 mera koje pružaju sredstva za različite intervencije i ciljne grupe, a  za period od 2014-2020. godine izabrano je šest mera koje će biti uključene u IPARD II program Republike Srbije. U prvoj fazi podsticaji će biti usmereni na sledeće mere: 

 • investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (za sektore: proizvodnja mleka, mesa, voća, povrća i drugih useva), 
 • investicije u preradu i marketing poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (za sektore: prerade mleka, mesa, voća i povrća), 
 • investicije u diverzifikaciju poslovnih gazdinstava i razvoj poslovanja, 
 • tehnička pomoć. 

U drugoj fazi sprovođenja Programa planirano je da podsticaji budu usmereni na mere za: 

 • pripremu i sprovođenje lokalnih akcionih strategija – LIDER pristup, 
 • agro-ekološke mere – organska poljoprivreda. 

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine sprovodi administrativnu proceduru konkurisanja, time predstavljajući IPARD Agenciju. 

Procedura za konkurisanje se sastoji od sledećih koraka: 

 1. na sajtu Uprave i u medijima objavljuju se javni pozivi za konkurisanje za podsticajna sredstva, 
 1. u pozivu se navode svi potrebni podaci za učešće (cilj mere, opis, konkursna dokumentacija, formulari/obrasci, rokovi za dostavljanje prijava, predviđena sredstva za svaku meru i drugi zahtevi). 

Više informacija o programu, možete pogledati na linku: 

http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/ipard/index_en.htm 

 

WB EDIF (Western Balkans Enterprise Development and Innovation Facility) je program koji je osnovala Evropska unija sa ciljem da malim i srednjim  preduzećima (MSP) u zemljama Zapadnog Balkana omogući lakši pristup finansijskim  sredstvima. 

Evropska komisija,  međunarodne finansijske institucije, vlade zemalja korisnica WB EDIF-a i bilateralni donatori su udružili svoja sredstva u iznosu od 145 miliona evra, što će obezbediti više od 300 miliona evra direktnog finansiranja za MSP sektor u regionu. 

Program WB EDIF sprovodi se kroz tri potprograma (fonda), koji su kreirani prema vrsti finansijskih instrumentata koje koriste (krediti i kapitalna ulaganja) i tipu korisnika za koje su namenjeni: 

 1. Fond za inovativna preduzeća - Enterprise Innovation Fund (ENIF) 
 1. Fond za preduzeća sa velikim razvojnim potencijalomEnterprise Expansion Fund (ENEF) 
 1. Kreditne garancije - Guarantee Facility 

Fond za inovativna preduzeća - Enterprise Innovation Fund (ENIF) 

 • ENIF je fond preduzetnog kapitala usmeren na portfolio investicije u mala i srednja preduzeća u različitim fazama razvoja, od njihovog osnivanja do ekspanzije; 
 • Osnovni cilj ENIF-a je da se poboljša finansijski položaj inovativnih, visoko specijalizovanih malih i srednjih preduzeća koja posluju na prostoru Zapadnog Balkana; 
 • Obezbeđuje kapital i „kvazi-kapital“ kao oblik finansijske podrške istraživanjima sa dobrim izgledom na tržištu u inovativnim preduzećima; 
 • Vrednost investicije koje malo i srednje preduzeće  može  dobiti  iznosi od 100.000 evra do 1,7 miliona evra. Planirano je da ENIF investira najmanje 40 miliona evra u 40 do 60 inovativnih preduzeća; 
 • Institucije koje su uložole sredstva u ENIF su: Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropski investicioni fond (EIF) i Nemačka razvojna banka (KfW), a očekuje se i učešće institucija na području zapadnog Balkana; 
 • Fondom upravlja posebna, specijalizovana kompanija koja je dobila ovaj posao na javnom tenderu. 

Fond za preduzeća sa velikim razvojnim potencijalom – Enterprise Expansion Fund (ENEF) 

 • ENEF je fond preduzenog kapitala za podršku malim i srednjim preduzećima koja imaju veliki razvojni potencijal; 
 • Obezbeđuje kapital i „kvazi-kapital“  uključujući i zamenljive obveznice  relevantnih preduzeća sa ciljem da se poboljša njihova finansijska pozicija i obezbedi neophodna likvidnost kako bi se realizovao razvojni potencijal preduzeća; 
 • Ukupna raspoloživa finansijska sredstva koja preduzeća mogu iskoristiti iznose 100 miliona evra – 50 miliona evra sredstava ENEF-a i 50 miliona evra investicija Evropske banke za obnovu i razvoj. Pojedinačne investicije fonda iznose od 1 do 10 miliona evra; 
 • Institucije koje su osnovale ENEF su Evropska komisija, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropski investicioni fond (EIF), Nemačka razvojna banka (KfW) i Vlada Italije, a fondom upravlja Evropska banka za obnovu i razvoj; 
 • Privredna komora Srbije u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj organizuje promocije programa. Prezentaciju programa sa osnovnim informacijama o programu, kao i studijama slučaja, možete preuzeti OVDE. 

 

Kreditne garancije – Guarantee Facility 

 • Obezbeđuju se garancije i kontra-garancije finansijskim posredinicima (pre svega bankama) za kredite namenjene sektoru MSP u zemljama Zapadnog Balkana; 
 • Mala i srednja preduzeća mogu aplicirati za kredit do 500.000 evra;    
 • Evropski investicioni fond (EIF) upravlja ovim programom, ali ga operativno sprovodi odabrani finansisjki posrednik, tj. banka. Sporazum između EIF-a i banke omogućuje smanjeni rizik za banku koja se u njenoj ponudi kredita MSP sektoru ogleda kroz liberalnije uslove za dobijanje kredita i/ili nižu kamaptnu stopu. 

WB EDIF je usmeren  na: 

 1. Jačanje uloge privatnog sektora  u  privredi; 
 1. Identifikovanje potreba  MSP sektora na području Zapadnog Balkana; 
 1. Podizanje i jačanje lokalnog  tržišta preduzetnog kapitala; 
 1. Lakši pristup fondovima i finansijskim instrumentima; 

Ovaj program je otvoren za MSP iz celog Zapadnog Balkana: Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Hrvatska, Kosovo* i Albanija. 

Ukoliko su Vam  potrebne dodatne informacija o ovom programu: 

kontakt osoba -  Jovana Stanojević, 

tel. 011 3300 937, 

e-mail: jovana.stanojevic@pks.rs 

CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
e-mail: projekti@pks.rs

PRETRAGA

PRIVREDNA KOMORA SRBIJE

Resavska 13-15
11000 Beograd
tel: 0800 808 809
faks: (+381 11) 3230-949
e-mail: info@pks.rs
Poreski identifikacioni broj (PIB): 100296837
Matični broj: 07000529

logo

 

©2017 ALL RIGHTS RESERVED

TOP