Implementiranje stategije Evropske unije za Dunavski region (EUSDR) u programe Evropske unije za period finansiranja od 2021 do 2027 godine

Praksa u programskom i implementacionom periodu 2014-2020. Pokazala je da je za bolju koordinaciju potrebno ići dalje od tradicionalne administrativne granice, kao i da je potrebna volja različitih nivoa vlasti da sarađuju i koordiniraju akcije radi postizanja zajedničkih ciljeva i jačanja komplementarnosti i sinergije između različitih instrumenata.

S obzirom na praksu u programskom i implementacionom periodu 2014-2020 Hrvatsko predsedništvo EUSDR-a, uz podršku Dunavske strateške tačke, u novembru 2019. godine formulisalo je Vodič o implementiranju Dunavske strategije u programe Evropske unije.

Uz podršku nacionalnih koordinatora EUSDR-a Dunavske strateške tačke Hrvatsko predsedništvo EUSDR osnovalo je Radnu grupu za izradu sveobuhvatnog alata, čiji je cilj koordinacija i implementacija Akcionog plana EUSDR-a s prioritetima Evropske unije i prioritetima uključenih pretpristupnih i susednih zemalja za narednio period finansiranja 2021 – 2027.

Prema tome, IPA sredstva su relevantna za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, a NDICI fondovi su relevantni za susedne zemlje EU (Moldavija i Ukrajina)

 

 

Više informacija na sledećem linku:

Embedding EUSDR into EU programmes 2021 – 2027