Podrška transferu tehnologije u okviru projekta SMART FACTORY HUB

Prerađivačka industrija je generator istraživanja i razvoja, inovacija, privrednog rasta i zapošljavanja. Suočena sa rastućim pritiscima na međunarodnom tržištu, neophodno je uvođenje novih tehnologija, principa i pristupa poslovanju u oblasti prerađivačke industrije. Kako bi postigli adekvatnu konkurentsku poziciju, proizvođači moraju da digitalizuju svoju proizvodnju, uzimajući u obzir pri tom unapređenje u oblasti organizacije rada i upravljanja ljudskim resursima.
Projekat SMART FACTORY HUB se finansira u okviru Programa transnacionane saradnje Dunav 2014-2020. čija realizacija je započeta u januaru 2017. godine i trajaće do kraja 2019. godine. Cilj projekta je unapređenje istraživanja i razvoja, kao i kreiranje adekvatnih poslovnih politika koje će omogućiti kreiranje adekvatnog ambijenta u prerađivačkoj industriji u transnacionalnim okvirima.
Na osnovu opsežnog istraživanja realizovanog u 10 zemalja Dunavskog regiona, urađen je izveštaj Benchmarking report. Pristup „odozgo prema dole“ je primenjen u prerađivačkom sektoru i obuhvata trenutne izazove sa kojima se ovaj sektor suočava da postane “ pametan“, a rezultati su prikazani u regionalnim izveštajima Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke Republike, Nemačke, Mađarske, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije. Glavni zaključci sadržani u izveštajima su sledeći: nedovoljna uključenost MSP sektora u razvoj nacionalnih strategija, nedostatak znanja i finansijskih resursa za digitalizaciju proizvodno-orjentisanih MSP.
Imajući u vidu osnovna ograničenja sa kojima se sektor MSP susreće prilikom uvođenja novih tehnologija, projektom je predviđeno da se do juna 2019. godine, iz svake zemlje Dunavskog regiona koje učestvuju u projektu, putem vaučer šeme finansijski pilot projekte transfera tehnologije (TransferLub i PolicyLub). Sistem vaučera će biti predstavljen sektoru MSP iz Srbije, u okviru regionalne promocije za koju je planirano da se održi do do kraja 2018. godine. Na osnovu metodologije koja će biti zajednički razvijena na nivou partnerstva svih institucija uključenih u projekat, izvršiće se izbor MSP iz Srbije, koji će u okviru projekta biti finansijski podržani u transferu tehnologije.
U okviru projekta je razvijenja e-platforma koja je dostupna na sledećem linku , a na kojoj možete pronaći edukativne materijale za preko 40 kurseva i interaktivnih sesija vezano za industriju 4.0, više od 100 konkrentih „pametnih“ rešenja iz prakse (iz 10 zemalja Dunavskog regiona) i druge korisne materijale.
Takođe, razvijena je Mapping tool platforma koju možete da pronađete na linku , koja omogućava pregled i pristup korisnim informacijama koje se odnose na primere dobre prakse u okviru Dunavskog regiona. Platforma omogućava efikasno povezivanje tražnje (poizvođača) i ponude (ponuđača „pametnih“ rešenja). Sva zainteresovana preduzeća i institucije mogu se registrovati na platformi i pristupiti željenim podacima ili eventualno ponuditi svoje „pametno“ rešenje.