Podizanje kapaciteta malih i srednjih preduzeća u korišćenju sredstava EU

Pretpristupni fondovi EU podržavaju realizaciju inovativnih poslovnih ideja koje sa sobom nosi preduzetništvo. Iako je dostupnost evropskih fondova za sektor MSPP u Srbiji ograničena i svodi se na pojedine programe Evropske komisije, kao i mogućnost učešća u tenderima prilikom realizacije EU projekata, ova sredstva nisu dovoljno iskorišćena.
U cilju pružanja podrške organizacijama i profesionalcima koji žele da unaprede svoje poslovanje, jačaju svoje kapacitete i osposobe se za pisanje EU projekata Privredna komora Srbije uz podršku Razvojne agencije Srbije realizuje projekat „Razvoj inovativnih usluga za podizanje kapaciteta MSPP u korišćenju sredstava EU“
Aktivnosti projekta su usmerene na izradu jedinstvene e-platforme koja će sadržati sve neophodne informacije u vezi sa apliciranjem za fondove iz Evropske unije, kao i informacije o obukama za firme koje žele uspešno da apliciraju za sredstava iz EU fondova, kao i da uspesno učestvuju u tenderskim procedurama u okviru projekata finansiranih iz fondova Evropske unije.
Prijavite se za ucesce na obukama u okviru projekta ovde