Projekat „Finance4SocialChange“

Privredna komora Srbije realizuje projekat „Finance4SocialChange“ (F4SC) u okviru Dunavskog transnacionalnog programa DTP koji se bavi socijalnim preduzetništvom i za cilј ima razmenu informacija i znanja između socijalnih preduzeća, socijalno odgovornih kompanija, kao i finansijskih i naučnih institucija, nadležnih ministarstava i nevladinih organizacija koje se bave razvojem socijalnog preduzetništva.
Projekti koji se realizuju u okviru DTP programa su namenjeni jačanju kapaciteta zemalja u Dunavskom regionu i izuzetna su prilika za razmenu iskustava u određenim oblastima, povezivanje institucija kao i internacionalizaciju preduzeća kroz radionice, treninge, bilateralne susrete. Ovi projekti takođe omogućavaju sinergiju u izradi strategija i akcionih planova na nivou Dunavskog regiona gde su uključene sve zemlje – partneri kao i sve relevatne institucije, donosioci odluka.
Privredna komora Srbije realizuje sedam projekata iz ovog programa koji su namenjeni unapređivanju privrednog ambijenta i pružanju podrške srpskim firmama u različitim oblastima (proizvodne inovacije, obrazovanje, socijalno preduzetništvo, pametni gradovi itd).
Projekat “Finance4SocialChange” promoviše socijalne inovacije i finansijske instumente i alate koji za cilj imaju unapređenje sektora socijalnog preduzetnistva kroz razvoj strategija, obuke i izradu biznis planova, a kao nastavak projekta “SENSES”.
Ovaj projekat će po prvi put pokušati da kao svoj rezultat proizvede strategiju i akcioni plan za razvoj finansijske podrške u zemljama Dunavskog regiona, a sa učešćem renomiranih partnera iz inostranstva u ovoj oblasti. Takođe, kroz niz radionica, obuka za pripremu Biznis planova i povezivanje sa potencijalnim investitorima i institucijama iz sektora finansija, ovaj projekat će pružiti direktnu podršku razvoju socijalnog preduzetnišva u Srbiji.

Socijalno preduzetništvo
Socijalno preduzetništvo u velikoj meri podstiče prepoznavan¬je i rešavanje socijalnih problema, a u uslovima dinamičnih modernih društava, pojavljuje se kao značajan pokretač socijalne inovacije i preoblikovanja različitih društvenih polja (zdravstva, životne sredine, obrazovanja, socijalne zaštite, razvoja preduzetništva). Broj socijalnih preduzeća u Srbiji je 1.196, gde zadruge čine 65,6%, udružеnjа grаđаnа 23,7%, prеduzеćа zа zаpоšlјаvаnjе оsоbа sа invаliditеtоm 3,8%, аgеnciје zа rаzvој 2,7%. Svi оstаli tipоvi sоciјаlnih prеduzеćа (fоndаciје, pоslоvni inkubаtоri, zаvisnа/spin off prеduzеćа i оstаlо) čine 4,3% оd ukupnоg brоја. U sеktоru sоciјаlnih prеduzеćа је zаpоslеnо preko 10.000 licа, što znači da ovaj sektor mobiliše mali broj radno sposobnog stanovništva.
Koje su najranjivije kategorije koje bi mogle da reše egzistencijalno pitanje kroz socijalno preduzetništvo?
Kategorije koje bi mogle da reše egzistencijalno pitanje kroz socijalno preduzetništvo su: pripadnici etničkih zajednica; samohrani roditelјi ili supružnici iz porodica u kojoj su oba supružnika nezaposlena; lica koja su bila na izdržavanju kazne zatvora; žrtve trgovine lјudima, zlostavlјanja, zanemarivanja, nasilјa ili eksploatacije; lica koja se suočavaju sa egzistencijalnim teškoćama zbog zavisnosti od alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, posle završetka programa odvikavanja; viškovi zaposlenih; dugoročno nezaposlena lica starija od 50 godina života; mladi do 30 godina života i drugi.

Podrška
Socijalnim preduzećima koja su u ranoj fazi razvoja treba obezbediti adekvatne izvore finansiranja, bilo u formi granta, odnosno povraćaj uloženog novca u kupovinu opreme ili drugih resursa potrebnih za obavljanje određene delatnosti. Uz pomoć partnerskih institucija kao što je PKS organizovati obuke i treninge za socijalna preduzeća u cilju jačanja njihovih kapaciteta. Određenim podsticajima motivisati tradicionalne kompanije da više sarađuju sa socijalnim preduzećima. Takođe, garantnim mehanizmima pomoći bankama da kreiraju povoljnije finansijske intrumente za socijalna preduzeća. Socijalnim preduzećima u razvijenijoj fazi pomoći da pronađu nova tržišta za svoje proizvode i usluge i na taj način obezbede sredstva koja će reinvestirati u sopstveno poslovanje i obavljanje misije za koju su se opredelili.
Podrškom socijalnim preduzećima, promovisanjem primera dobre prakse podržati socijalna preduzeća koja se na razne načine bore da opstanu na tržištu, budu ekonomski održiva i ujedno rešavaju postojeće probleme društva i pomažu marginalizovanim grupama stanovništva.